TWRISTIAETH GYNALIADWY

 

Mae llawer o’r darparwyr gweithgareddau yn iTry wedi eu hyfforddi neu eu hachredu dan un o’r cynlluniau canlynol:

 

Safon Draig Werdd
Achrediad ar gyfer rheolaeth amgylcheddol

www.greendragonems.com

 

Gweithredwyr WiSe
Cynllun Wildlife SafE

www.wisescheme.org

 

Mae twristiaeth yn chwarae rôl allweddol mewn llunio cymunedau, tirwedd a diwylliant Eryri a Gogledd Cymru - rydym eisiau i hyn barhau’n gynaliadwy i’r dyfodol. I fod yn gynaliadwy rhaid i dwristiaeth fod yn ystyriol o gymunedau lleol, wella a pharchu diwylliant a thraddodiadau lleol, gyfrannu i ffyniant economaidd lleol a lleihau difrod i’r amgylchedd.

 

Mae Cynllun Gwobrau Amgylcheddol Y Ddraig Werdd ynglŷn â chefnogi busnesau i ddatblygu systemau rheolaeth amgylcheddol ac i fonitro, adolygu a chyfyngu eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae pob un o’r darparwyr gweithgareddau yn falch o ddangos eu hymrwymiad i reolaeth amgylcheddol drwy eu Gwobr Draig Werdd.

 

Mae’r cynllun WiSe yn gynllun Hyfforddiant ac Achrediad sydd wedi ei anelu at weithredwyr cychod pleser i deithwyr, gweithredwyr mordeithiau bywyd gwyllt, cychod plymio ac iotiau siarter all ddod i gysylltiad â bywyd gwyllt morol megis morfilod, dolffiniaid, siarcod neu forloi. Mae hyfforddi gweithredwyr yn cynnwys cyfarwyddyd ar y ffordd orau i weld y creaduriaid hyn, tra ar un pryd yn lleihau eu haflonyddu. Bydd pob gweithredwr achrediedig WiSe wedi derbyn cyfarwyddyd ar sut i drin eu cwch tra mewn cysylltiad ac unrhyw o’r anifeiliaid hyn a gadael digon o le iddynt fyw heb rwystr. Nawr eich bod yn gwybod bod y busnesau sy’n rhoddi ichi anturiaethau awyr agored gwych yn gwneud felly mewn ffordd sy’n diogelu’r amgylchedd, beth am feddwl am weddill eich ymweliad a sut y gallwch ei wneud yn fwy amgylchedd gyfeillgar a chynaliadwy...

 

Lle i aros?

Gall lle yr arhoswch gael effaith fawr ar ôl troed carbon eich gwyliau, felly wrth ddewis llety ystyriwch edrych am fusnes Achrediad Draig Werdd. Chwiliwch am fusnesau sy’n coginio cynnyrch lleol, sy’n cefnogi eu cyflenwyr lleol ac sy’n gwneud yr ymdrech i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Ymwelwch â www.snowdonia-active.com am y newyddion, gweithgareddau a llety awyr agored diweddaraf.

 

Sut ydwyf yn cyrraedd yma a theithio o gwmpas?
Ystyriwch gysylltiadau cludiant lleol. Os ydych yn teithio i drefi mwy yna mae’r rhwydwaith trenau i Gymru’n dda. Os dewiswch ddod mewn car, meddyliwch am o leiaf un diwrnod pan adewch eich car ar ôl. Gallwch anghofio am yrru a chanolbwyntio ar y golygfeydd pan ddefnyddiwch y gwasanaeth bws Sherpa’r Wyddfa. Os ydych chi’n aros ar arfordir Gogledd Cymru neu yn y mynyddoedd, mae’r gwasanaethau hyn yn basbort i ddiwrnod allan gwych ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Am fwy o fanylion ewch i www.snowdoniagreenkey.co.uk

 

Buy Local
Think about where you eat out and the souvenirs you might want to take home. Support local businesses by buying locally made, locally sourced souvenirs. Snowdonia has a rich larder of natural ingredients and there are plenty of eateries where you can eat local food and enjoy traditional dishes.

 

Y Côd Cefn Gwlad.

Yn helpu pawb i barchu, amddiffyn & mwynhau ein cefn gwlad. Cychwynnodd y Côd Cefn Gwlad yn y 1950au fel y Côd Gwlad. Lansiwyd y fersiwn newydd hwn ym mis Gorffennaf 2004. Mae’r Côd Cefn Gwlad yn gweithredu ym mhob rhan o gefn gwlad. Synnwyr cyffredin da yw’r rhan fwyaf ohono, gan ei fod wedi ei ddylunio i’n helpu ni i gyd i barchu, amddiffyn a mwynhau ein cefn gwlad. Mae pum adran o’r Côd Cefn Gwlad wedi’i neilltuo i helpu aelodau o’r cyhoedd barchu, amddiffyn a mwynhau cefn gwlad. Dilynwch y cysylltiadau isod am fwy o wybodaeth.

  • Byddwch yn ddiogel, cynlluniwch ymlaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion
  • Gadewch gatiau ac eiddo fel y cewch hwy
  • Diogelwch blanhigion ac anifeiliaid ac ewch a’ch sbwriel adref
  • Cadwch gŵn dan reolaeth
  • Ystyriwch bobl eraill

 

Am fwy o fanylion ymwelwch â: www.countrysideaccess.gov.uk/things_to_know/countryside_code