TELERAU AC AMODAU

 

Mae Eryri-Bywiol Cyf, sydd yn masnachu fel Snowdonia-Active, yn gweithredu fel asiant bwcio a chyfeiriadau ar gyfer Prosiect Archebu Gweithgaredd iTry, y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel iTry. Gellir cysylltu gyda Snowdonia-Active yn: iTry, d/o Snowdonia-Active, Yr Hen Ysgol, Brynrefail, Caernarfon, Gwynedd LL55 3NR. Rhif Cwmni: 4465309.

 

Mae iTry yn ASIANT ar gyfer darparwyr gweithgareddau. Nid yw iTry yn ddarparwr gweithgareddau ac nid oes ganddo unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw weithgareddau a ddarperir gan unrhyw barti arall. Byddwch yn rhwym i dermau ac amodau'r darparwr gweithgaredd.

 

Ni fydd iTry yn atebol ichwi am unrhyw anaf, colled (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i eiddo personol), difrod, oediad, cost, anghyfleustra neu a ddioddefir fel arall o ganlyniad i unrhyw beth, sut bynnag yr achosir, mewn perthynas darpariaeth y gweithgaredd.

 

Termau ac Amodau ar gyfer Bwciadau iTry

 

a. Mae diffiniad gweithgareddau awyr agored yn golygu elfen o risg, felly rhaid ichwi gydnabod eich bod yn ymgymryd â’r gweithgaredd gyda dealltwriaeth lawn o hyn a’ch bod yn derbyn cyfrifoldeb am eich diogelwch eich hun ac o’r risgiau mae cymryd rhan yn eu golygu. Rhoddir briff diogelwch llawn gan y darparwr.


b. Bydd Twristiaeth Gogledd Cymru yn prosesu eich taliad ar ran y darparwr. Codir ffi bwcio sengl o £2.50 y trafodyn amser y bwciad ar ben cost y gweithgaredd fel yr ymddangosir yn y daflen hon ac ar y wefan. Ni ad-delir y ffi hon dan unrhyw amgylchiadau.


c. Bydd eich bwciad yn amodol i dermau ac amodau canlynol y darparwr.

  • Cymerir taliad llawn amser y bwcio ac ni ellir ei ad-dalu. Os ydych yn canslo neu yn methu cyrraedd y lleoliad iawn ar yr amser iawn nid fydd ad-daliad ar gael. Os cyrhaeddwch yn hwyr bydd i fyny ir darparwr a fedrwch chi ymuno r gweithgaredd.
  • Maer gweithgaredd yn sensitif ir tywydd, os caiff weithgaredd ei ganslo gan y darparwr oherwydd tywydd gwael, neu ddigwyddiadau eraill na ellir eu rhagweld, fe gynigiar darparwr i ail amseru eich sesiwn i ddyddiad cyfleus ichwi eich dau. Os na allent ail amseru eich bwcio rhoddir ad-daliad llawn. Noder os gwelwch yn dda: NI FYDD unrhyw ad-daliad yn cynnwys y ffi bwcio (gweler nodyn b. uchod)
  • Gall fod cyfyngiadau penodol ar rai gweithgareddau (gweler nodiadau isod). Pan gyrhaeddwch ar gyfer y gweithgaredd os, ym marn y darparwr, nad ydych wedi cydymffurfio gydar cyfyngiadau hyn bydd i fyny ir darparwr a fedrwch ymuno yn y gweithgaredd ac, os na, a fyddant yn ad-dalu eich taliad.